II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal
esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató
magyar és angol nyelve
n

nem releváns

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

nem releváns

4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről.

Feltöltés alatt

5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei.

Feltöltés alatt

7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

nem releváns

8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

  1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje Abod Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2018. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. § – 11. §; 15. § – 17. §
  2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)
   Abod Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2018. (II. 13.) önkormányzati rendelet 59. § -60. §
  3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai  Abod Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2018. (II. 13.) önkormányzati rendelet 20. § – 21. §; 25. §; 28. §; 37. § – 41. §; 43. §
  4. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje Abod Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2018. (II. 13.) önkormányzati rendelet 17. §
  5. A testületi szerv üléseinek helye: Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Abodi Kirendeltsége 3753 Abod, Magyar út 42.
  6. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje, napirendje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói, a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza
   Testületi ülések előterjesztései és Képviselő-testület jegyzőkönyvei
  7. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje, valamint nyilvánossága 2021. évi munkaterv

  9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

  1. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok
   Önkormányzati rendeletek
   Önkormányzati határozatok
  2. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától
   Előterjesztések

  10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

  www.abod.hu

  11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei

  és indokolásuk

  nem releváns

  12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatosvizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

  13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve

  A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje az Abod Község Önkormányzat adatvédelmi tájékoztatója. valamint az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának szabályzata-ban foglaltak szerint történik.

  A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények
  tekintetébenaz illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége
  Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Titkárság
  Postacím: 3780 Edelény, István Király útja 52.
  Telefonszám: (48) 524-100
  Fax: (48) 524-105
  E-mail: jegyzo@edeleny.hu 
  az információs jogokkal foglalkozó személy neve: Dr. Neuwirth Barbara

  14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

  15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

  Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 30. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban 2020. évben elutasított közérdekű adatkérés nem volt.

  16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

  nem releváns

  17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

  nem releváns

  18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

  nem releváns

  19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

  nem releváns

  20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

  nem releváns

  21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

  nem releváns

  22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

  nem releváns

  23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

  nem releváns

  24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szólótörvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

  nem releváns

  25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

  nem releváns