II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal
esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató
magyar és angol nyelven

nem releváns

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

nem releváns

4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és
eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör
gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése,
illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok,
eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási
szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás
ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését
segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt
letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése,
időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az
ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről.

Feltöltés alatt

5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott
közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének
rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

 1. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás: a hulladékgazdálkodás, köztisztaság és az avar, valamint a kerti hulladékok nyílttéri égetésének helyi szabályairól szóló 2/2014. (I. 21.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint.
 2. Háztartási szennyvíz: a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 15/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint.

6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró
adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre,
az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi
nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a
közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott
adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei.

Feltöltés alatt

7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés
módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

nem releváns

8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés
(véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá
nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv
szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

 1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje Abod Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2018. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. § – 11. §; 15. § – 17. §
 2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)
  Abod Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2018. (II. 13.) önkormányzati rendelet 59. § -60. §
 3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai  Abod Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2018. (II. 13.) önkormányzati rendelet 20. § – 21. §; 25. §; 28. §; 37. § – 41. §; 43. §
 4. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje Abod Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2018. (II. 13.) önkormányzati rendelet 17. §
 5. A testületi szerv üléseinek helye: Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Abodi Kirendeltsége 3753 Abod, Magyar út 42.
 6. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje, napirendje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói, a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza
  Testületi ülések előterjesztései és Képviselő-testület jegyzőkönyvei
 7. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje, valamint nyilvánossága 2021. évi munkaterv

9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok;
a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott
előterjesztések a benyújtás időpontjától

 1. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok
  Önkormányzati rendeletek
  Önkormányzati határozatok
 2. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától
  Előterjesztések

10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

www.abod.hu

 

11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei
és indokolásuk

nem releváns

12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos
vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje,
az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó
személy neve

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje az Abod Község Önkormányzat adatvédelmi tájékoztatója. valamint az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának szabályzata-ban foglaltak szerint történik.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények
tekintetébenaz illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Titkárság
Postacím: 3780 Edelény, István Király útja 52.
Telefonszám: (48) 524-100
Fax: (48) 524-105
E-mail: jegyzo@edeleny.hu 
az információs jogokkal foglalkozó személy neve: Dr. Neuwirth Barbara

14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon
alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás
adott szervre vonatkozó adatai

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 30. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban 2020. évben elutasított közérdekű adatkérés nem volt.

16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben
a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

nem releváns

17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására,
hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

nem releváns

18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

nem releváns

19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról
szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a
rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv
kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint
újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok
megjelölésével

nem releváns

20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó
általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

nem releváns

21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából
történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás
alapját képező tényezőkkel együttesen

nem releváns

22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

nem releváns

23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló
törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek
megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás
egyéb lényeges elemeinek megjelölése

nem releváns

24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló
törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító
megállapodások szövege

nem releváns

25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi
szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró
dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az
újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével,
előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős
részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

nem releváns